• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg
Als Inrichtende macht van de Sint-Alenaschool, omschrijven we de eigen identiteit van onze basisschool in het hiernavolgend Pedagogisch Project.

De leerplannen van het vrij onderwijs vormen de leidraad en het minimumprogramma dat we nastreven. Onderwijs wordt verschaft volgens de nieuwste methodologische en didactische principes en met hedendaagse leermiddelen.

Het uitgangspunt is de aanwending van het eigen milieu van het kind dat de voedingsbodem is van alle activiteiten in de kleuterschool en van alle lessen in de lagere school.

Een goede opvoeding van de leerlingen is onverbrekelijk verbonden met degelijk onderwijs. Een aantal waarden zullen van bij de jongste kleutergroep tot het zesde leerjaar consequent nagestreefd worden bij de kinderen: orde en discipline, beleefdheid, samenwerking en vriendschappelijke omgang, een gemoedelijke sfeer.

Onze school richt zich naar ouders van kinderen die dezelfde religieuze overtuiging en levensopvatting nastreven. Dit belet echter niet dat we bij de kinderen de eerbied voor andere geloofsovertuigingen en principes van verdraagzaamheid als belangrijke waarden eigen maken.

We zijn een Nederlandstalige school. Binnen de schoolmuren praten alle partijen Nederlands. Anderstaligen zullen geholpen worden om dit te realiseren.

De totale persoonlijkheidsontwikkeling wordt bij elk kind maximaal en evenwichtig nagestreefd. Bijzondere aandacht zal gaan naar de culturele vaardigheden zoals lezen, schrijven en rekenen. Daarnaast worden andere aspecten van de algemene ontwikkeling belicht, en ontwikkelen we een ruime belangstelling voor de dichtbije en verafgelegen wereld van het kind.
Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs zullen hiervoor binnen het leerkrachtenteam continu ontwikkelings- en leerlijnen worden uitgestippeld.

In beide niveaus zullen voor de leerbedreigde kinderen prioritair een aantal lestijden worden voorbehouden voor individuele behandeling. Gerichte observatie in het kleuteronderwijs en foutenanalyse in het lager onderwijs zullen de nodige aandacht krijgen.

Aangepaste remediëringstaken zullen in overleg met de betrokken leerkrachten worden opgesteld. Ondertussen zal elke klastitularis via binnenklasdifferentiatie (werken met niveaugroepen) tegemoet komen aan de capaciteiten van elk kind en verrijkingsleerstof aanbieden om maximale ontwikkelingskansen te waarborgen. In het lager onderwijs zal elk leerjaar officieel deelnemen aan de diocesane toetsen en de interdiocesane proefwerken.

Leerkrachten Login

Contactgegevens

Centrumschool

houseSpanjebergstraat 1 - 1700 Dilbeek

Phone 02/569.42.74

Wijkafdeling

houseBettendries  - Sint-Annastraat 1 - 1701 Itterbeek 

Phone02/310.01.04

email Invulformulier: klik hier
web http://www.sintalena.be

 
Copyright © 2022 Sint-Alena
Alle rechten voorbehouden.