• 2.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg
  • 6.jpg

Hierna volgen enkele krachtlijnen van het pedagogisch project van de Sint-Alenaschool.


Het pedagogisch project van onze school is ingebed in het project van de katholieke dialoogschool. Op onze school verwelkomen we gastvrij iedereen, van welke levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond ook. Als katholieke dialoogschool verwachten we dat ouders echte partners zijn voor de opvoeding en vorming die de school hun kinderen verstrekt. Kiezen voor een katholieke dialoogschool houdt voor iedereen een engagement in. Daarom mogen ouders van de school verwachten dat we hen zoveel mogelijk betrekken in het samen school maken. Ouders verwachten dat de school voor hun kinderen een leer- en leefwereld is die bijdraagt aan de opvoeding die ze hen zelf willen geven. Ouders die kiezen voor een katholieke school geven aan dat ze vertrouwen stellen in de wijze waarop scholen vandaag in verscheidenheid gestalte geven aan het project van de katholieke dialoogschool.

We werken met het leerplan ZILL, opgesteld door de begeleidingsdienst van de Centrale Raad van het Katholiek Onderwijs: Zin in leren, Zin in Leven!
Onderwijs wordt verschaft volgens vernieuw(en)de methodes, interactieve en didactische werkvormen en met functionele leermiddelen.

We stellen het welbevinden van elk kind centraal. Hiervoor hanteren we een handelingsgerichte visie. Werken vanuit deze visie betekent dat wij steeds denken en handelen vanuit het welbevinden van de kinderen, met respect voor de persoonlijkheid en eigenheid van elk kind en met het oog op de ontplooiing van zijn/haar totale persoonlijkheid.

Een goede opvoeding van de leerlingen is verbonden met degelijk onderwijs. Een aantal waarden zullen van bij de jongste kleutergroep tot het zesde leerjaar nagestreefd worden bij de kinderen: orde en discipline, beleefdheid, samenwerking en vriendschappelijke omgang, een gemoedelijke sfeer.

We streven naar een cultuur waar er geweldloos met mekaar wordt omgegaan, waar verbindend met mekaar wordt gecommuniceerd.

Ons pedagogisch project is gebaseerd op het breder project van de katholieke dialoogschool. Op onze school is iedereen welkom, ongeacht jouw wat jouw levensbeschouwelijke of religieuze achtergrond is

We zijn een Nederlandstalige school.
Als school hebben wij het engagement om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden in hun taalontwikkeling.
Meertaligheid is een meerwaarde, doch vragen we aan de ouders een positief engagement voor het opnemen van de school- en onderwijstaal, wat wil zeggen dat ze kinderen ondersteunen en stimuleren bij het leren van de Nederlandse taal.

De totale persoonlijkheidsontwikkeling wordt bij elk kind maximaal en evenwichtig nagestreefd. Bijzondere aandacht zal gaan naar de vaardigheden zoals spreken, luisteren, lezen, schrijven en rekenen. De ontwikkeling van sociale vaardigheden krijgt eveneens een belangrijke plaats. Daarnaast worden andere aspecten van de algemene ontwikkeling belicht en ontwikkelen we een ruime belangstelling voor andere landen, culturen en levenswijzen.
Zowel in het kleuter- als in het lager onderwijs zullen hiervoor binnen het lerarenteam continu ontwikkelings- en leerlijnen worden uitgestippeld.

Elke leerkracht streeft naar de maximale betrokkenheid en ontwikkeling van elk kind.

Voor het kind dat extra zorg nodig heeft gaan we in communicatie met de ouders, eventueel het CLB of andere instanties. We hebben zowel oog voor kinderen met een leervoorsprong als voor kinderen met ontwikkelingsproblemen. Het zorgteam zorgt hierbij voor een ondersteuning van alle betrokken partijen.

We streven naar een goede samenwerking met ouders, de school en eventueel externe instanties zoals het Centrum voor leerlingbegeleiding, het ondersteuningsnetwerk (ONW), revalidatie (REVA), logopedisten (LOGO), kinesisten (KINE),….

 

Leerkrachten Login

Contactgegevens

Centrumschool

houseSpanjebergstraat 1 - 1700 Dilbeek

Phone 02/569.42.74

Wijkafdeling

houseBettendries  - Sint-Annastraat 1 - 1701 Itterbeek 

Phone02/310.01.04

email Invulformulier: klik hier
web http://www.sintalena.be

 
Copyright © 2024 Sint-Alena
Alle rechten voorbehouden.